Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

 
Χατζοπούλου – Παπανικολάου Βασιλική
τηλ. 24253-50209