Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού


Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών –Παιδείας και Πολιτισμού,  έχει οριστεί από τον Δήμαρχο ο κος Νικόλαος Πρίντζος   με θητεία από 1-9-2019 έως και 31-8-2020, με αρμοδιότητες :

  1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Φερών, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Φερών .
– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
– τη λειτουργία των ΚΕΠ.
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
– τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων Παιδείας – δια βίου Μάθησης και πολιτισμού 

Επικοινωνία:
Το γραφείο του Αντιδημάρχου βρίσκεται στο Βελεστίνο, τηλ. 24250-24017
Διεύθυνση υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου: Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ – Παιδεία και Πολιτισμός