Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης έχει οριστεί από τον Δήμαρχο ο κος Παπαρούνας Χρήστος με θητεία από 1-9-2019 έως και 31-8-2020, με αρμοδιότητες:
I.Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως:

 -την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 II.Την εποπτεία του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:
 –      του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
–      του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων
–      του γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
– τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Τηλ. επικοινωνίας στο Βελεστίνο, τηλ. 24253-50220