Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

Αντιδήμαρχος θεμάτων Περιβάλλοντος, Καθαριότητασ και Πρασίνου έχει οριστεί από τον Δήμαρχο ο κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, με θητεία από 1-3-2019 έως και 31-8-2020  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
I.Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

 1. – την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας
  – την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
  – τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
  – την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
  – την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
  – τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
  – την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.
  – την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
  – την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
  – τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επικοινωνία:
Tο γραφείο του Αντιδημάρχου βρίσκεται στο Βελεστίνο, τηλ.

Διεύθυνση υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου:
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου
Προϊστάμενος: Καραμπέρης Ευάγγελος
Το γραφείο του βρίσκεται στο Βελεστίνο, τηλ. 24253-50229