για διαρροή νερού

Σε περίπτωση διαρροής νερού, ενημερώνεται άμμεσα το συνεργείο της ΔΕΥΑΡΦ στο τηλέφωνο 24250- 23245 για άμμεση αποκατάσταση της διαρροής.
Συχνές ερωτήσεις