Διαδικασία Ανακομιδής

Εναρκτήριο γεγονός
Ο δημότης είναι υπεύθυνος να δώσει εντολή για να τηρηθεί η διαδικασία.
Διαδικασία που ακολουθείται
1.Ο δημότης είναι υπεύθυνος να δώσει εντολή για να τηρηθεί η διαδικασία.
2.Το δεύτερο βήμα είναι η ανεύρεση του αποθανόντος.
3.Δίνεται η εντολή τήρησης της διαδικασίας εκταφής για να μεταφερθούν σε οστεοφυλάκιο ή σε οικογενειακό τάφο.