Αναγνώριση Τέκνου

Εναρκτήριο γεγονός
Προσέρχονται πολίτες για να δηλώσουν αναγνώριση (πατέρας και μητέρα).
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
Παραλαμβάνεται αίτηση από το τμήμα κατά την οποία ζητείται η καταχώρηση του γεγονότος. Δηλώνεται και από τους δύο γονείς με τις ταυτότητές τους.
Η δήλωση γίνεται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο της έδρας του συμβολαιογράφου όπου γίνεται η αναγνώριση οπότε σε αυτή την περίπτωση συντάσσεται και ληξιαρχική πράξη εκθέσεως. (βλέπε βάπτιση).
Μέσα σε ένα μήνα από την αναγνώριση – είτε συμβολαιογραφική πράξη είτε έκδοσης δικαστικής απόφασης – θα πρέπει να γίνει η δήλωση. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αναγνώρισης, υπάρχει παράβολο των 13 €.
Προσκομίζεται βεβαίωση συμβολαιογράφου για το γεγονός ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης.
Γίνεται η καταχώρηση στο βιβλίο γεννήσεων και στον υπολογιστή και εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με τα νέα στοιχεία. Ενημέρωση Δημοτολογίου με έγγραφο.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
1.Βεβαίωση συμβολαιογράφου για το γεγονός ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης.
2.Τις ταυτότητες και των δύο γονέων
Κόστος Υπηρεσίας
* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 30 ημερών
* 4.5€: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες
* 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες