Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ρήγα Φεραίου

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ρήγα Φεραίου

EDSA
Tην Τρίτη 1/9/2015 πραγματοποιήθηκε η 22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, κατά την οποία συζητήθηκε, με την διαδικασία του κατεπείγοντος η έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
Στη συνεδρίαση ορίστηκε επταμελής ομάδα έργου που θα αναλάβει την παρακολούθηση και την τελική εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενη από τους τρείς Δημοτικούς Συμβούλους και από τους τέσσερις μηχανικούς υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Το θέμα παράλληλα συζητήθηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
Τη μελέτη του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Ρήγα Φεραίου συντάσσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που θεσμοθετημένα έχει καταρτίσει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθώς και το Περιφερειακό Σχέδιο Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Βασικός στόχος της μελέτης είναι η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων να γίνεται στο επίπεδο του Δήμου με συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Βόλου.
Τα ελάχιστα περιεχόμενα του Τ Δ. του Δήμου Ρήγα Φεραίου συνοψίζονται στα εξής:
● Καταγραφή, ανάλυση, κοστολόγηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου μας
● Καθορισμός στόχων του Τ.Σ.Δ. με πρώτη προτεραιότητα την μείωση μέχρι και εξαφάνιση του κλάσματος των σύμμεικτων στον κύκλο διαχείρισης των ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων).
● Ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τη διαλογή στην πηγή με σχεδιασμό δικτύου ξεχωριστών κάδων για ειδικά ρεύματα αποβλήτων, με έμφαση στα βιοαπόβλητα, σχεδιασμό «πράσινων σημείων», δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού, ανάπτυξη κατάλληλου συστήματος συλλογής, μεταφοράς. Σχεδιασμός επίσης δράσεων με σκοπό την κομποστοποίηση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) καθώς και την διάθεση του χρήσιμου εξοπλισμού π.χ. έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές).
Ειδικότερα στις δράσεις (προκειμένου να μειώσουμε το ποσοστό των σύμμεικτων αποβλήτων) προτείνονται:
– Αύξηση του ποσοστού Ανακύκλωσης. Εκτός του υπάρχοντος συστήματος των μπλε κάδων που οδηγούνται σε ΚΔΑΥ στον Αγ. Γεώργιο Δ.Ε. Φερών, προτείνεται συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) με τοποθέτηση σε χαρακτηριστικά σημεία του Δήμου Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (ΟΚΑΑ) όπου θα συλλέγονται ξεχωριστά, πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά μπουκάλια, γυάλινα μπουκάλια, αλουμίνιο, ειδικά απορρίμματα (μπαταρίες, κινητά κ.α.), χάρτινες συσκευασίες. Οι πολίτες του Δήμου μας θα διαχωρίζουν και θα αποθηκεύουν προσωρινά τα προς Ανακύκλωση υλικά στις κατοικίες τους και θα τα μεταφέρουν και θα τα τοποθετούν στο ΟΚΑΑ. Με την Ανακύκλωση των απορριμμάτων τους στο σύστημα αυτό οι πολίτες κερδίζουν εκπτωτικά κουπόνια είτε κάνουν δωρεάν το χρηματικό ποσό υπέρ κοινωνικών σκοπών. Πιστεύουμε στην ευαισθητοποίηση των νέων στην κατεύθυνση αυτή.
– Οικιακή Κομποστοποίηση. Προτείνεται η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών (φαγώσιμα κ.α.) και αποβλήτων κήπου.
– Πράσινα Σημεία. Προτείνονται για δύο «πράσινα σημεία» ένα στην Δ.Ε Φερών στο Βελεστίνο και ένα στην Δ.Ε. Κάρλας στο Στεφανοβικείου όπου επίσης θα συλλέγονται σε χωριστούς κάδους γυαλί, χαρτί πλαστικό, αλουμίνιο, ρούχα καθώς και ογκώδη αντικείμενα και ηλεκτρικές συσκευές.
Στην μελέτη του Τ.Σ.Δ. επεξεργάζονται οικονομικά στοιχεία και πηγές χρηματοδότησης για τη λειτουργία του προτεινόμενου Σχεδίου.
Να σημειωθεί ότι στην Μελέτη γίνεται επίσης πρόταση και για την διαχείριση των αδρανών και μπαζών στο Δήμο. Ο Δήμος έχει δρομολογήσει σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ την Μελέτη και αδειοδότηση του χώρου απόθεσης μπαζών στον πρώην ΧΑΔΑ Δήμου Κάρλας. Η δυνατότητα που δίνεται στον πολίτη μας να αποθέτει μπάζα και χώματα εκσκαφής σε νόμιμο αδειοδοτημένο ελεγχόμενο χώρο ανακουφίζει τον πολίτη αλλά συγχρόνως θα απαλλάξει τον Δήμο από την ανεξέλεγκτη ρήψη μπαζών σε ρέματα και κοινόχρηστους χώρους.
Τέλος, το Τ Δ. του Δήμου Ρήγα Φεραίου θα συμπεριλάβει μεθόδους και διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησής του, όπως ειδική γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας και καταγραφή προτάσεων, παρατηρήσεων και αιτημάτων, διανομή ερωτηματολογίων για τη βελτίωση του προγράμματος, έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση.
Να σημειωθεί ότι οι μελετητές για την ολοκλήρωση του Τ.Σ.Δ. του Δήμου θα λάβουν υπόψη και τις απαντήσεις των πολιτών μας στο Ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε με θέμα «’Ερευνα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Ρήγα Φεραίου»
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημ. Νασίκας ευχαρίστησε την ομάδα των τεχνικών υπαλλήλων που ανέλαβε την υποχρέωση της σύνταξης του Τ.Σ.Δ. του Δήμου και ιδιαιτέρως τη Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, πολιτικό Μηχανικό, κα Αποστολία Κατσιούρα – Στούκα, , η οποία ανέλαβε την υποστήριξη του θέματος προσωπικά.
Είμαι αισιόδοξος είπε ότι η προσπάθεια υλοποίησης του προτεινόμενου Τ.Σ.Δ. θα δώσει την δυνατότητα στην Υπηρεσία Καθαριότητας να είναι βιώσιμη στο μέλλον. Ο τετραπλασιασμός του κόστους του τέλους ταφής σύμμεικτων αποβλήτων από 15€/τόνο σε 60€/τόνο θα δημιουργήσει στο μέλλον οικονομικά προβλήματα στην λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας και στο Δήμο γενικότερα που δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει στο έργο του που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και συγχρόνως η καθαρή πόλη.
Είναι μείζον θέμα η σωστή Διαχείριση των Απορριμμάτων του Δήμου και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα από το Δήμο αλλά προϋποθέτει και την συμμετοχή των πολιτών μας στον αγώνα αυτό. Επιβάλλεται από το Δήμο με διάφορες δράσεις η ενημέρωση των δημοτών μας. Είναι θέμα που μας αφορά όλους γιατί ο παράγοντας Οικονομία αλλά συγχρόνως η Προστασία Περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας.