Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Κατασκευή του Έργου «Ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου Στεφανοβικείου»

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Κατασκευή του Έργου «Ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου Στεφανοβικείου»

Χωρίς τίτλο
O Δήμος Ρήγα Φεραίου διακηρύττει ότι την 6η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:000 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, στο Βελεστίνο, θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ».
Ακολουθούν τα τεύχη δημοπράτησης :

  1. Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
  2. Μελέτη Μουσείου Στεφανοβικείου
  3. Διακήρυξη Τύπου Β Νέα Τελική 1
  4. Αντιστοίχιση Άρθρων ΕΤΕΠ
  5. Προϋπολογισμός Μελέτης
  6. Συνοπτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
  7. Τιμολόγιο Μελέτης
  8. Φ.Α.Υ
  9. Σ.Α.Υ.