Προϋπολογισμός Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου για το Οικονομικό Έτος 2016

Προϋπολογισμός Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου για το Οικονομικό Έτος 2016

proypoloismos
Ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄ Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου ΄΄  οικονομικού έτους 2016  καταρτίστηκε – ψηφίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 126/2015 απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 234 παρ. 3 και 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας).
 
Για να δείτε το Μέρος Ι ΕΣΟΔΑ πατήστε εδώ
Για να δείτε το Μέρος ΙΙ ΔΑΠΑΝΕΣ  πατήστε εδώ