Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρήγα Φεραίου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρήγα Φεραίου

1
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατά τη συνεδρίασή του, στις 2 – 12 -2016, ψήφισε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Β΄Φάση) για την περίοδο 2015-2019.
Η εκπόνηση και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού του Δήμου, στοχεύοντας κυρίως σε προαπαιτούμενες αλλά και ιεραρχημένες διαδικασίες, ενέργειες και έργα, για την υποστήριξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Δήμου και την κάλυψη κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ρήγα Φεραίου (Β΄ Φάση) για την περίοδο 2015-2019 καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με την αρμόδια για κάθε Μέτρο και Στόχο, Υπηρεσία του Δήμου, δομήθηκε πάνω σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας, ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε μια σειρά από μέτρα και γενικούς στόχους.
Η κατάρτιση της Β’ Φάσης του Επιχειρησιακού προγράμματος (Σχεδίου), που αναφέρεται στον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό του Δήμου, ολοκληρώθηκε με τα ακόλουθα βήματα:
Βήμα 1 : Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου Ρήγα Φεραίου
Βήμα 2 : Οικονομικός προγραμματισμός (Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων)
Βήμα 3 : Ολοκλήρωση του προγραμματισμού και τελικές ενέργειες.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την περίοδο 2015-2019, συντάχθηκε στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και κατευθύνσεων και έχει απώτερο στόχο την αξιοποίηση των
δυνατών σημείων της περιοχής, την εκμετάλλευση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που αναπτύσσονται, την αντιμετώπιση των αδύνατων σημείων και περιορισμών και των κινδύνων απειλών που εμφανίζει η περιοχή του Δήμου.
Στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτριος Νασίκας επισήμανε ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτυπώνεται το όραμα της Δημοτικής αρχής για την προσεχή περίοδο μέχρι το 2019. Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου σχεδιάζει το Επιχειρησιακό του πρόγραμμά στην κατεύθυνση της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα: στη Διοίκηση, στις Υπηρεσίες, στις Υποδομές, στις Παροχές, στην Παραγωγή, στον Αθλητισμό, τον Τουρισμό, στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι:
-Η άμεση και ισότιμη ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών και η υποδειγματική και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ασκούμενη με σεβασμό στον πολίτη και διαφάνεια.
-Η βελτίωση της αισθητικής και του επιπέδου καθαριότητας της πόλης.
-Η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του Δήμου στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
-Η αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων.
-Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, ειδικά στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης της εποχής.
-Η αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων.
-Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και η ανάπτυξη μορφών δημοτικής επιχειρηματικότητας.
-Η αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από το Δήμο και ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και σε κάθε Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ρήγα Φεραίου θέτει μετρήσιμους στόχους, αλλά δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική ανάκαμψη του Δήμου και την σταθερή προσήλωση του στις στρατηγικές επιδιώξεις, ώστε να αποτελεί ένα ανοικτό εργαλείο, διαρκώς αναπροσαρμοζόμενο στις νέες ανάγκες.Για το λόγο αυτό διακρίνεται από:
-Την επιλογή να αποτελέσει ο Δήμος τον αρωγό όλων των προσπαθειών ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου.
-Τη συνοχή των προτεινομένων έργων στη βάση της συμπληρωματικότητας μεταξύ τους, για την επίτευξη του κοινού στόχου ανά δραστηριότητα.
-Την προσπάθεια μεγιστοποίησης των υφιστάμενων πόρων, με οικονομίες κλίμακας και στοχευμένα έργα.
Στη διαμορφωμένη συγκυρία από τις καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες της κεντρικής Διοίκησης, την εξέλιξη της εθνικής και διεθνούς οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων τους, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την περίοδο 2015-2019, προσπαθεί να συμβάλλει στη σταθεροποίηση της τοπικής ύφεσης και στην ευρύτερη ανάκαμψη της τοπικής κοινωνίας