Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου στο συνέδριο City Connect-Forum & Exhibition

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου στο συνέδριο City Connect-Forum & Exhibition

QQQQ
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτρης Νασίκας, συμμετείχε το διήμερο 25 & 26 Φεβρουαρίου 2016, στο συνέδριο City Connect-Forum & Exhibition, που διοργάνωσε το ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη).
Το Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 ως «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη», με την πρωτοβουλία είκοσι τριών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα που ενίσχυσαν οικονομικά το Δίκτυο κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝ.
Η Δ.Ε.Π.ΑΝ. περιλαμβάνει μια σειρά από τοπικούς φορείς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ανάπτυξης της Ελληνικής Περιφέρειας, στο πλαίσιο της σύγκλισης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΔΕΠΑΝ, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα αυτό.
Προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες εξειδικεύονται σε τέσσερις (4) άξονες, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη εφαρμογής Δράσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχους πάντα την Ανάπτυξη και την Μείωση Δαπανών.
Κάθε ένας από τους εν λόγω άξονες περιλαμβάνει αναλόγως έναν αριθμό ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών ή την κάλυψη αδυναμιών που οι Δήμοι επιθυμούν να αντιμετωπίσουν, στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων και δράσεων τους, καθώς επίσης και στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών τους.
Επιδίωξη της ΔΕΠΑΝ είναι η θεμελίωση της «Ανάπτυξης» πάνω στην ανάγκη των ατόμων αλλά και των ανθρώπινων κοινωνιών για οικονομική και κοινωνική βελτίωση, πρόοδο και αναβάθμιση με όρους που να εξασφαλίζουν τη βραχυπρόθεσμη και κυρίως μακροπρόθεσμη ευημερία.
Η ΔΕΠΑΝ προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, προς όφελος των Δήμων της χώρας, προκειμένου αυτοί να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική, διαχειριστική και επιχειρησιακή αποδοτικότητα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων, έργων και δράσεως τους, σε θέματα, όπως ενδεικτικά:
● Υποκατάσταση Δήμων στο έργο του Δικαιούχου, οι οποίοι στερούνται διαχειριστικής επάρκειας, ώστε μέσω της οργανωτικής και στελεχιακής υποδομής της ΔΕΠΑΝ να μην απολέσουν την ευκαιρία να εντάξουν έργα τους για χρηματοδότηση σε ΠΕΠ/Ε.Π του ΣΕΣ 2014-2020.
● Διεκδίκηση από τους Δήμους συμπληρωματικής χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, για την υλοποίηση έργων εκτός πλαισίου ΣΕΣ, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους Δήμους στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
● Συμμετοχή των Δήμων ως εταίρων σε συμπράξεις με ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, με σκοπό την υλοποίηση στοχευμένων έργων, θεματικών δρώμενων, ιδιαίτερων εκδηλώσεων, κλπ, σε τομείς της τοπικής οικονομίας όπου οι Δήμοι παρουσιάζουν σαφή και αποδοτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η ενέργεια, η αγροκαλλιέργεια, το περιβάλλον κ.α.
● Διεκδίκηση από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση χρηματοδοτικών πόρων για την από κοινού υλοποίηση με τους Δήμους, έργων ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
● Άμεση και διαρκή μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στα στελέχη των υπηρεσιών των Δήμων μέσω σχετικών οριζόντιων ενεργειών, όπως π.χ. e-learning, εξειδικευμένα σεμινάρια, ημερίδες, παραγωγή χρηστικών οδηγών κλπ, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα (π.χ. Υπουργεία, ΕΕΤΑΑ,ΜΟΔ κλπ).
● Επίτευξη σημαντικών οικονομικών κλίμακας, όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την ωρίμανση και υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων και των έργων των Δήμων.
● Το Πληροφοριακό Σύστημα «ergota» της ΔΕΠΑΝ, είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τόσο τις εσωτερικές ανάγκες των Φορέων που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα Έργα, όσο και τις υποχρεώσεις του προς τους αρμόδιους Φορείς Χρηματοδότησης (Υπηρεσίες Διαχείρισης, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ). Με χρήση τεχνολογίας SaaS υποστηρίζει τόσο τον σχεδιασμό και την ωρίμανση, όσο και τη διαχείριση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των έργων, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον βέλτιστο συντονισμό της καταγραφής και επεξεργασίας των αναγκών και ελλείψεων.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτρης Νασίκας ανέφερε ότι: «Σήμερα οι δημότες απαιτούν ουσιαστικότερο ρόλο προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των αναγκών της κάθε τοπικής κοινωνίας. Ένας σύγχρονος Δήμος δεν πρέπει να δραστηριοποιείται μόνο στους γνωστούς παραδοσιακούς τομείς, αλλά και σε νέους τομείς όπως η οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση των υποδομών, η αναβάθμιση ποιότητας ζωής. Είναι όμως προφανές ότι για να ανταποκριθεί η αυτοδιοίκηση στο νέο αυτό ρόλο που επιβάλλει η κοινωνία, χρειάζονται πρόσθετοι πόροι που δεν μπορούν κατά κανόνα να καλυφθούν μόνο από τις Εθνικές και Κοινοτικές επιχορηγήσεις και τα έσοδα του προϋπολογισμού των Δήμων. Προκύπτει επομένως η ανάγκη προσφυγής σε άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως είναι ευρωπαϊκά προγράμματα και διαδημοτικές συνεργασίες
 
Για να δείτε φωτογραφίες από το Συνέδριο “City Connect-Forum & Exhibition” πατήστε εδώ