Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2016»

Δημοσίευση  διακήρυξης  δημοπρασίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2016»

kaysima
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά.
Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 24/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρήγα Φεραίου η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) , μέσω της διαδικτυακής πύλης :www.promitheus.gov.gr , την καταληκτική ημερομηνία και ώρα , ήτοι 7-09-2016 ,και ώρα : 12:00 μμ. , σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013.
Για να δείτε την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού πατήστε εδώ
Για να δείτε την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας πατήστε εδώ