Πρόσκληση ενδιαφέροντος για "Αναβάθμιση υλικού εξοπλισμού και λειτουργίας προγραμμάτων του Δήμου Ρήγα Φεραίου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για "Αναβάθμιση υλικού εξοπλισμού και λειτουργίας προγραμμάτων του Δήμου Ρήγα Φεραίου"

Χωρίς τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ενδιαφέρεται για την εργασία “Αναβάθμιση υλικού εξοπλισμού και λειτουργίας προγραμμάτων του Δήμου Ρήγα Φεραίου”.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 1 18 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των #9.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ρήγα Φεραίου έως την Τρίτη, 11/10/2016 και έως τις 12:00 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24253 50203 .

1