Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Ρήγα Φεραίου για το διάστημα Νοέμβριος 2016 – Νοέμβριος 2017 ( 1 έτος)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Παροχή υπηρεσίας  ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Ρήγα Φεραίου για το διάστημα Νοέμβριος 2016 – Νοέμβριος 2017 ( 1 έτος)

34784141201565_b_dirfion-messapion

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου  ενδιαφέρεται για την ” Παροχή υπηρεσίας  ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για το διάστημα Νοέμβριος 2016 – Νοέμβριος 2017 ( 1 έτος) “.
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016)  και βάσει των γενικών όρων ασφάλισης αυτοκινήτων ΦΕΚ 795/78 –ΤΕΑ – ΕΠΕ, εφαρμογή των διατάξεων του Ν.489/76, Ν.614/77, Ν.440/70 και του N.∆.400/70.
Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των #10.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Ρήγα Φεραίου  έως την Τρίτη, 11/11/2016 και έως τις 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24253 50203.
 
Για το γραφείο Προμηθειών

Σπαθης Αθανάσιος

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Χωρίς τίτλο