Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο των σχολείων τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο των σχολείων τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

ÁÑÃÏÓ-×ÉÏÍÉÁ// ÐõêíÞ ÷éïíüðôùóç óå üëç ôçí Áñãïëßäá áðü ôï ìåóçìÝñé ôïõ ÓáââÜôïõ 7 Éáíïõáñßïõ. Ïëüêëçñïò ï äÞìïò ¶ñãïõò – Ìõêçíþí ÷éïíéóìÝíïò. Ï áñãïëéêüò êÜìðïò êáôÜëåõêïò, ìå ôéò ðïñôïêáëéÝò êáé ôéò åëéÝò ãåìÜôåò ÷éüíéá. ×éüíéóå áêüìá êáé óôéò ðáñáèáëÜóóéåò ðåñéï÷Ýò.(Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις άρθρου 94 παραγ. 4 περιπτ. 27 του Ν. 3852/2012 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
  2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Όλα τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου Ρήγα Φεραίου, θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και ισχυρού παγετού που επικρατεί στην περιοχή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

Για να δείτε την απόφαση Δημάρχου για το κλείσιμο σχολείων τη Δευτέρα 9/1/2017 πατήστε εδώ