Απόφαση Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων Πέμπτη και Παρασκευή 12 & 13 Ιανουαρίου 2017 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Απόφαση Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων Πέμπτη και Παρασκευή 12 & 13 Ιανουαρίου 2017 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

ImageHandler.ashx

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 94 παραγ. 4 περιπτ. 27 του Ν. 3852/2012 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Όλα τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου Ρήγα Φεραίου, θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή 12 και 13 Ιανουαρίου 2017, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και ισχυρού παγετού που επικρατεί στην περιοχή.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

Για να δείτε την απόφαση Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων Πέμπτη και Παρασκευή 12 & 13 Ιανουαρίου 2017 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου πατήστε εδώ