Τεύχη δημοπράτησης του έργου : ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΕΙΚΟΣΑΡΙΑ-ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Τεύχη δημοπράτησης του έργου : ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΕΙΚΟΣΑΡΙΑ-ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ


Για να δείτε την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Όρων Δημοπρασίας του Έργου πατήστε εδώ
Για να δείτε την διακήρυξη ανοιψτής διαδικασίας – Παράρτημα Β πατήστε εδώ
Για να δείτε την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την μελέτη και εκτέλεση του έργου   πατήστε εδώ 
Για να δείτε την μελέτη του έργου πατήστε εδώ 
Για να δείτε την περίληψη διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ πατήστε εδώ
Για να δείτε την Προγραμματική Σύμβαση ΔΕΥΑΡΦ -ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ πατήστε εδώ 
Για να δείτε τη ψήφιση πίστωσης έργου πατήστε εδώ 
Για να δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) πατήστε εδώ