Στην πρόσληψη δύο ατόμων για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας θα προχωρήσει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου

Στην πρόσληψη δύο ατόμων για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας θα προχωρήσει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου


Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου με την υπ’ αριθμ. 69/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδέχτηκε την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και ενέκρινε την υλοποίηση του έργου, καθώς και την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου με ειδικότητες: 1) έναν/μια Κοινωνικό/η Λειτουργό, ΠΕ ή ΤΕ, και έναν/μια Ψυχολόγο ΠΕ, με σύμβαση ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης.
Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος (ήτοι συνολικό διάστημα απασχόλησης: 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).
Η ένταξη έγινε με την υπ’ αριθμ. 1448/12-04-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με κωδικό ΟΠΣ 5003217 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας» 2014-2020 μετά από μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Το «Κέντρο Κοινότητας» δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, με παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και με δράσεις που θα χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα.
Η διάρκεια λειτουργίας της δομής προβλέπεται για τρία (3) έτη.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου αναφέρθηκε σχετικά «Με τη δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας αξιοποιούμε τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ενισχύουμε τη διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και κάθε είδους διάκριση και προωθούμε την απασχόληση με τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Παράλληλα υποστηρίζουμε παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κα8ι γενικότερα κάθε πολίτη και οικογένεια που θα προσέρχεται. Σημαντικό είναι ότι με το Κέντρο Κοινότητας δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Ήδη ο Δήμος μας θα προχωρήσει στην πρόσληψη δύο ατόμων για τη στελέχωση του».