Δημοπρασία την Τρίτη 08/08/2017 και ώρα 10:00 π.μ για το έργο "Συντήρηση & επισκευή σχολείων Δήμου Ρήγα Φεραίου, έτους 2017"

Δημοπρασία την Τρίτη 08/08/2017 και ώρα 10:00 π.μ για το έργο "Συντήρηση & επισκευή σχολείων Δήμου Ρήγα Φεραίου, έτους 2017"


Την Τρίτη 08/08/2017 και ώρα 10:00 π.μ (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) θα διεξαχθεί η δημοπρασία (στο Δημαρχείο στου Δήμου Ρήγα Φεραίου, 2ο όροφο Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής) σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με ενσφράγιστες προσφορές, για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017», με προϋπολογισμό 75.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 44.484,92€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 8.007.29€, απρόβλεπτα 15% 7.873,83€, αναθεώρηση 117,83€ και Φ.Π.Α 14.516,13€.
Για να δείτε την ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΣΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ πατήστε εδώ
Για να δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» πατήστε εδώ
Για να δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΣΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ πατήστε εδώ
Για να δείτε τη ΜΕΛΕΤΗ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» πατήστε εδώ
Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» πατήστε εδώ
Για να δείτε το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΣΩΣΗΣ (ΤEΥΔ) πατήστε εδώ
Για να δείτε το ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πατήστε εδώ