Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας "Μίσθωσης Μηχανημάτων Έργου για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ, ΚΧ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ"

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας "Μίσθωσης Μηχανημάτων Έργου για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ, ΚΧ  ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των ωρών ανά μηχάνημα , για την υπηρεσία “Μίσθωσης μηχανημάτων, για την “ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ, ΚΧ  ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ” (ΑΔΑΜ: 17PROC001795235)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  26.612,90 € χωρίς ΦΠΑ  24%, σύμφωνα με την αριθμ.  6 /2017 (Αρ. Πρωτ. 2213/23-3-2017) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρήγα Φεραίου
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη μίσθωση του συνόλου των ωρών όλων των  μηχανημάτων. Η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή  που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των ωρών ανά μηχάνημα
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο, στην Αίθουσα Του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, οδός Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ.37500 , τη Τετάρτη 23η  Αυγούστου 2017 (23/08/2017), και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι τις 11:30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/ παραλαβής των προσφορών), από  την αρμόδια Επιτροπή Διενέργεια & Αξιολόγηση του Διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρήγα Φεραίου, Οδός Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66.  Τ.Κ. 37500, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τη Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017 (23/08/2017) και ώρα 11:00 πμ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 74 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 α και γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες από την υπογραφή της .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου : Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66  (αρμόδιος υπάλληλος : Καραμπέρης Ευάγγελος, τηλέφωνο: 2425350229,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.
Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ
Για να δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ πατήστε εδώ
Για να δείτε τη ΜΕΛΕΤΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  πατήστε εδώ
Για να δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ
Για να δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ πατήστε εδώ
Για να δείτε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πατήστε εδώ
Για να δείτε το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) πατήστε εδώ