Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων οδών Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων οδών Δήμου Ρήγα Φεραίου»


Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων οδών Δήμου Ρήγα Φεραίου» ΑΔΑΜ: 17PROC001798319, CPV 45233120-6, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 35.000,00€.
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση rigas-feraios.gr.
  2. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, 8:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 2425 50229 / 226, FAX 24150 22870,  αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Eυάγγελος Καραμπέρης.
  3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  564,52  ευρώ.
  4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/8/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
  5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην  Α 1΄  τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  6. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου  και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
  7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤ.  ΝΑΣΙΚΑΣ

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε εδώ

Για να δείτε τη ΜΕΛΕΤΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  πατήστε εδώ

Για να δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ πατήστε εδώ