Διαγωνισμός για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΑΕΡΙΝΟΥ»

Διαγωνισμός για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΑΕΡΙΝΟΥ»


Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ   ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  Τ.Κ. ΑΕΡΙΝΟΥ», με προϋπολογισμό 56.451,61€  πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικού  προϋπολογισμό 70.000,00€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχείο Ρήγα Φεραίου, Κεντρικός Πεζόδρομος Βελεστίνου, Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ. 37500, Βελεστίνο, μέχρι τις 7 Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου rigas-feraios.gr
 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2425350228,  FAX επικοινωνίας 2425022870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Λεωνίδας Λάβδας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  9 Νοεμβρίου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου έδρα Βελεστίνο από αρμόδια Επιτροπή.  Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται   και που είναι εγκατεστημένα σε :α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ή Α1 τάξη και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  1.129,03 € και ισχύς τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, η οποία θα πρέπει να  απευθύνεται, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΠ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020,(Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ) ΚΔΕ 2016ΕΠ00610022, και  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (Κ.Α. 1500000044)
Κύριος του έργου η ΔΕΥΑ  Ρήγα Φεραίου.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 16 της διακήρυξης του έργου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
Για να δείτε τη μελέτη έργου πατήστε εδώ 
Για να δείτε το ΤΕΥΔ (pdf)  πατήστε εδώ 
Για να δείτε το ΤΕΥΔ (word)  πατήστε εδώ
Για να δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  της διακήρυξης της δημοπρασίας πατήστε εδώ
Για να δείτε τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (αναλυτική) πατήστε εδώ 
Για να δείτε την κάλυψη επιλέξιμης δαπάνης πατήστε εδώ 
Για να δείτε την εγκριτική προγραμματική σύμβαση απο το ΔΣ Δήμου Ρήγα Φεραίου πατήστε εδώ 
Για να δείτε την προγραμματική σύμβαση της ΔΕΥΑΡΦ πατήστε εδώ 
Για να δείτε του όρους δημοπρασίας πατήστε εδώ  
Για να δείτε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς  (word) πατήστε εδώ
Για να δείτε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς  (pdf) πατήστε εδώ