Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμιση λεβητοστασίων για την λειτουργία θέρμανσης με Φ. Αέριου του Δήμου Ρήγα Φεραίου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμιση λεβητοστασίων για την λειτουργία θέρμανσης με Φ. Αέριου του Δήμου Ρήγα Φεραίου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης.


Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, στη προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση λεβητοστασίων για την λειτουργία θέρμανσης με Φ. Αέριου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ. αριθμ 37/2017 μελέτη με αρ. πρωτ. 9342/30.10.2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για μέρος της προμήθειας  α)Δημαρχείο, β)Γυμνάσιο Βελεστίνου,  ή τη συνολική προμήθεια.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν των 9.197,52 € με ΦΠΑ 24% , είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. 10.6262.01 και προέρχεται από Έσοδα του Δήμου.
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 μμ. στο πρωτόκολλο του  Δημαρχείου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο πεζόδρομο Ρήγα Φεραίου 66 στο Βελεστίνο
Για να δείτε την τεχνική έκθεση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προυπολογισμό πατήστε εδώ  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ