Πρόσκληση ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Ρήγα Φεραίου”

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Ρήγα Φεραίου”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                 Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, στη προμήθεια εξοπλισμού για την “Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Ρήγα Φεραίου”, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 33/2017 μελέτη με αρ. πρωτ. 7650/14-09-2017 της Τεχνικής Περιγραφής του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για όλη την προμήθεια.
Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24%, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. 35-7135.01 και προέρχεται από έσοδα του Δήμου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την  Δευτέρα   20-11-2017 και ώρα 13:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 2425350226.
 
Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ
Για να δείτε την μελέτη πατήστε εδώ