Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κοπή δέντρων στην Κεντρική Πλατεία Περιβλέπτου έως 08/12/2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κοπή δέντρων στην Κεντρική Πλατεία Περιβλέπτου έως 08/12/2017


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν εσώκλειστη οικονομική προσφορά ως την 08/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δήμο Ρήγα Φεραίου για την κοπή ψηλών και επικίνδυνων δέντρων στην Κεντρική Πλατεία Περιβλέπτου.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Το ποσό της δαπάνης δε θα υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 356277.04 του προϋπολογισμού του έτους 2017.
Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ