Προϋπολογισμός ΔΕΥΑΡΦ 2018

Προϋπολογισμός ΔΕΥΑΡΦ 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
00-10 Γήπεδα- Οικόπεδα
00-12 Μηχανήματα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ 50.000,00
00-13 Μεταφορικά μέσα 12.000,00
00-14 Λοιπός Εξοπλισμός 4.000,00
00-15 Τεχνικά 455.000,00
00-16 Μελέτες 15.000,00
00-18 Εγγύσης 3.000,00
00-25 Αναλώσιμα 67.700,00
00-54 ΦΠΑ Εσόδων 246.664,00
00-60 Αμοιβές προσωπικού 252.000,00
00-61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 103.800,00
00-62 Παροχές τρίτων 554.200,00
00-63 Φόροι-Τέλη 7.000,00
00-64 Διάφορα έξοδα 29.900,00
00-65 Τόκοι και συναφή έξοδα 38.000,00
00-81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 44.500,00
00-82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 481.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.364.264,00
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
00*31 Έσοδα από καταναλωτές 837.266,79
00-38 Χρηματικό υπόλοιπο 29.324,37
00-04 Κεφάλαιο 120.000,00
00-73 Πωλήσεις υπηρεσιών 994.000,00
00-74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 21.000,00
00-75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 150.000,00
00-54 ΦΠΑ Εσόδων 243.064,00
00-81-01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.000,00
00-82-01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.396.655,16
     
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 32.391,16

 
Για να δείτε τον προυπολογισμό πατήστε εδώ