Απόφαση Δημάρχου 36-2018 αντικατάστασης Παπαϊωάννου – Γιαννακού

Απόφαση Δημάρχου 36-2018 αντικατάστασης Παπαϊωάννου – Γιαννακού

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

 
Έχοντας υπ’ όψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
2.- Την 191/7148/31-8-2017 απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
4.- Την 1710 /28-2-2018  επιστολή παραίτησης του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών  κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου  του  Θεοδώρου.
5.- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΦΕΚ 2317/τ.Β΄/17-10-2011).
6.- Την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντα Αντιδημάρχου πριν τη λήψη της θητείας του.
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Αποδεχόμαστε την αριθμ. πρωτ. 1710/28-2-2018 αίτηση-παραίτησης του κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου του  Θεοδώρου,  από τη θέση του Αντιδημάρχου Ρήγα Φεραίου για τους λόγους που μνημονεύονται σε αυτήν και
2.Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου Ηλεκτροφωτισµού και Συγκοινωνιών, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ευάγγελο Γιαννακό του Δημητρίου και του µεταβιβάζουµε  
καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
IΤην εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος
– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της  εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
– την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου – την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών µορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας
– την ευθύνη των ∆ασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, – τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρμοδιοτήτων του.
– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του.
– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου.
 
II. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού
– µελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του ∆ήµου.
 
Τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
Την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.
Τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και                τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ – Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού κ. Νικόλαος Πρίντζος του Ιωάννη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο .
 4.Ως  προς τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 191/7148/31-8-2017 απόφαση Δημάρχου.
5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από 1-3-2018
 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ   

 
  Κοινοποίηση:    
– κ.κ. Αντιδημάρχους                                      
– Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
– Δημοτικές Ενότητες                                                      
                                                          
 
 
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ