Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εργασία «Συντήρηση δικτύου, εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων και παρελκομένων, τεχνική υποστήριξη για το έτος 2018»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εργασία «Συντήρηση δικτύου, εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων και παρελκομένων, τεχνική υποστήριξη για το έτος 2018»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου  ενδιαφέρεται για την εργασία “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2018″.
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Ρήγα Φεραίου  έως την Τετάρτη, 7/03/2018 και έως τις 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24253 50203 .