Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την εργασία ΄΄Συντήρηση δικτύου, εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων και παρελκόμενων, τεχνική υποστήριξη για το έτος 2018΄΄.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου  για την εργασία ΄΄Συντήρηση δικτύου, εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων και παρελκόμενων, τεχνική υποστήριξη για το έτος 2018΄΄.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου  ενδιαφέρεται για την εργασία “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2018″.
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Ρήγα Φεραίου  έως την Τετάρτη, 7/03/2018 και έως τις 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24253 50203 .