Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την "Προμήθεια αδρανών υλικών (αμμοχαλίκων) έτους 2018"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την "Προμήθεια αδρανών υλικών (αμμοχαλίκων) έτους 2018"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,  ΕΤΟΥΣ 2018΄΄ του Δήμου Ρήγα Φεραίου”, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 15/2018 μελέτη με αρ. πρωτ. 2275/16-03-2018, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για όλη ή μέρος της προμήθειας.
Η δαπάνη για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,   ΕΤΟΥΣ 2018΄΄ του Δήμου Ρήγα Φεραίου, προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. 30-6662.05 και προέρχεται από έσοδα του Δήμου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή   23-3-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 2425350226/228/229.
 
 
Για να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ
Για δείτε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό πατήστε εδώ