Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την "Προμήθεια ασφαλτομιγμάτων έτους 2018"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την "Προμήθεια ασφαλτομιγμάτων έτους 2018"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ΄΄,  ΕΤΟΥΣ 2018,  όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 11/2018 μελέτη με αρ. πρωτ. 2268/16-03-2018, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για όλη ή μέρος της προμήθειας.
Η δαπάνη για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ΄΄ , προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. 30-6662.08και προέρχεται από έσοδα του Δήμου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή   23-3-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 2425350226/228/229.
 
Για να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ 
Για δείτε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό πατήστε εδώ