Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την "Προμήθεια πρασίνου (μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) για το έτος 2018"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την "Προμήθεια πρασίνου (μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) για το έτος 2018"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»,  ΕΤΟΥΣ 2018, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 14/2018 μελέτη με αρ. πρωτ. 2274/16-03-2018, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για όλη ή μέρος της προμήθειας.
Η δαπάνη για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” , προϋπολογίζεται στο ποσό των 10.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. 35-7131.00 και προέρχεται από έσοδα του Δήμου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Τρίτη   27-3-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 2425350226/228/229.
 
Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ
Για να δείτε τη μελέτη πατήστε εδώ