Δικαιολογητικά ανανέωσης Επαγγελματικής Αδείας Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου

Δικαιολογητικά ανανέωσης Επαγγελματικής Αδείας Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου

Δικαιολογητικά ανανέωσης Επαγγελματικής Αδείας

 Α) Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση , στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι σε περίπτωση που ασκεί , το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21. Ο/Η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38. Ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.
Β) Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων  (3) τριών ετών βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21.
Γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής.
Ε)Κατά περίπτωση , πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ζ) Παράβολο 15€
Η) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Θ) Δημοτική Ενημερότητα
Μέχρι 31/03/2018 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία άδεια δεν ανανεώνεται