Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την "Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών για το έτος 2018"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την "Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών για το έτος 2018"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ΄΄,  ΕΤΟΥΣ 2018,  όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 12/2018 μελέτη με αρ. πρωτ. 2272/16-03-2018, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη συνολική τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για όλη ή μέρος της προμήθειας.
Η δαπάνη για την προμήθεια “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΄΄ , προϋπολογίζεται στο ποσό των 15.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. 30-6677.01 και προέρχεται από έσοδα του Δήμου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την  Δευτέρα  02-04-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα αποδεικτικά νομιμοποίησης τους  βάσει του άρθρου 93 του Ν. 4412/16
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 2425350226/228/229.
 
Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ 
Για να δείτε τη μελέτη πατήστε εδώ