Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις «Περιφράξεις ιδιοκτησιών Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις «Περιφράξεις ιδιοκτησιών Δήμου Ρήγα Φεραίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για τις “ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ  ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ ΄΄, ,  όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 41/2017 μελέτη με αρ. πρωτ. 2268/16-03-2018, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για όλη ή μέρος της προμήθειας.
Η δαπάνη για τις  “ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ” , προϋπολογίζεται στο ποσό των 20.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. 30.6262.01   και προέρχεται από έσοδα του Δήμου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την  Τετάρτη  11-4-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 2425350226/228/229.
 
Για να δείτε την τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ 
Για να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ 
Για να δείτε την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ