Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Έτους 2018»

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Έτους 2018»


 
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Έτους 2018» (ΑΔΑΜ: 18PROC002966872, CPV 31681410-0 “Ηλεκτρολογικό Υλικό”), και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ.αριθ. 17/2018 μελέτης (Αρ. πρωτ. 2860 / 12-04-2018) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 20- 6662.03) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Βελεστίνου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – Βελεστίνο, Τ.Κ. 37500) την 08/5/2018 ημέρα Τρίτη . Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης η 10.30 π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρήγα Φεραίου rigas-feraios.gr.
Για να δείτε τα Τεύχη Δημοπράτησης πατήστε εδώ.
Για να δείτε την Προκήρυξη πατήστε εδώ.
Για να δείτε τους όρους Δημοπρασίας  πατήστε εδώ.
Για να δείτε την Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης των όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού πατήστε εδώ.
Για να δείτε το ΤΕΥΔ  πατήστε εδώ.
Για να δείτε το .εντυπο οικονομικής Προσφοράς   πατήστε εδώ.