ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΄΄, ΕΤΟΥΣ 2018, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 16/2018 μελέτη με αρ. πρωτ. 2276/16-03-2018, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη συνολική τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές στην προσφορά τους θα δώσουν έκπτωση στις τιμές του προϋπολογισμού για την συνολική προμήθεια και όχι μέρος αυτής.
Η δαπάνη για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΄΄ , προϋπολογίζεται στο ποσό των 10.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. 10-6661.01
και προέρχεται από έσοδα του Δήμου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Τετάρτη 25-4-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση προμήθειας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τηλέφωνα 2425325203, fax: 2425023245 (κ. Σπαθής Αθανάσιος) & στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2425350228/226 (κ. Λεωνίδας Λάβδας), στην ιστοσελίδα του Δήμου (http:// rigas-feraios.gr/) & στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας.
Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της  Προμήθειας , πατήστε εδώ.
Για να δείτε την Μελέτη της Προμήθειας , πατήστε εδώ.
Για να δείτε την οικονομική Προσφορά, πατήστε εδώ.