Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Μνημείου Εθνικής Αντίστασης στην Άνω Κερασιά»

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Μνημείου Εθνικής Αντίστασης στην Άνω Κερασιά»


Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Μνημείου Εθνικής Αντίστασης στην Άνω Κερασιά» ΑΔΑΜ: 17PROC002099905, CPV 44112000-8, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 3.500,00 €. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση rigas-feraios.gr.
  2. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, 8:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 2425 50229 / 226, FAX 24150 22870, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Καραμπέρης Ευάγγελος.
  3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 56,45 ευρώ.
  4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
  5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α 1΄  τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
  6. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου
 
Για να δείτε την τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ 
Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ
Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ 
Για να δείτε τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε εδώ
Για να δείτε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε εδώ
Για να δείτε την έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού πατήστε εδώ