Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από το Δήμο Ρήγα Φεραίου

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από το Δήμο Ρήγα Φεραίου


Στην υλοποίηση του έργου που αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του Δήμου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Ειδικότερα, το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης (π.χ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθητική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).
Στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από  φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.
Ο Δήμος αναλαμβάνει τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ. με τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και της προσβασιμότητας στους χώρους εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την υποδοχή και συγκέντρωση των αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων, την ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων εκπαίδευσης και γενικότερα ο,τιδήποτε αφορά την προώθηση τοπικών προγραμμάτων σε συνδυασμό με την ανίχνευση των τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών και τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων.
Παράλληλα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναλαμβάνει την επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης, και Εκπαιδευτές), σύμφωνα με το πλαίσιο της Πράξης Ένταξης στο πρόγραμμα. Επίσης, είναι αρμόδιο για την κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ. και τη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ.
Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων, καθώς και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν θα ανακοινωθούν σύντομα από το Δήμο Ρήγα Φεραίου.
Ο Αντιδήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Νίκος Πρίντζος δήλωσε: «Ολοκληρώνουμε με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δήμου μας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και προχωράμε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε έναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιθυμούμε μέσα από τη λειτουργία των Κέντρων, οι δημότες μας να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις,  να καταρτιστούν επαγγελματικά σε ποικίλες ενότητες θεμάτων και να συμμετάσχουν σε υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως η επικοινωνία, η συμβουλευτική, η αναγνώριση προσόντων και πολλές ακόμη απαραίτητες για τη συνεχή επαγγελματική τους εξέλιξη».