50 θέσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

50 θέσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου


Ξεκίνησε την 1-8-2018 και ώρα 14:00 μέχρι και την 20-8-2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κα…τάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος I της Δημόσιας Πρόσκλησης, Νο 8/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.
 Πληροφορίες:
1.- Γραφείο Προσωπικού Δήμου Ρήγα Φεραίου, κα. Κων/να Μπομπότη, 2425350222
2.- ΚΕΠ Φερών (Βελεστίνο), τηλ. 2425024290
3.- ΚΕΠ Κάρλας (Στεφανοβίκειο), τηλ. 2425041603 & 2425041606