Ανακοίνωση απαλλαγής μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Ανακοίνωση απαλλαγής μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, στα πλαίσια του Ν. 4555 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’), άρθρο 222, ανακοινώνει ότι: 

  1. Ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου τους προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και βεβαίωση διακοπής της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24-9/20-10-1958 β.δ.(Α171).
  2. Ακίνητα στα οποία έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι και την 19/7/2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρου νόμου, δίνεται προθεσμία έξι(6) μηνών, δηλαδή μέχρι και την 19/1/2019 για την κατάθεση στο Δήμο από τους ιδιοκτήτες της υπεύθυνης δήλωσης ότι δε χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται καθώς και βεβαίωση διακοπής από τη ΔΕΗ για την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του Νόμου δεν αναζητούνται. Επίσης οι ιδιοκτήτες κτισμάτων τα οποία δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί καθώς και των οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών, οφείλουν να τα δηλώσουν στο Δήμο ως μη ηλεκτροδοτούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 για την καταβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο εσόδων του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Τσελεπίδη Σωτηρία, τηλ. 2425350218)
 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Δημήτριος Στ. Νασίκας