Ορισμός Αντιδηµάρχων του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου µε θητεία από 1-9-2018 έως και 31-8-2019

Ορισμός Αντιδηµάρχων του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου µε θητεία από 1-9-2018 έως και 31-8-2019

Ο ∆ήµαρχος Ρήγα Φεραίου

Έχοντας υπ’ όψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.- Την υπ’ αριθµ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 όπως τελικά τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 33 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/ τ.Α/31.7.2017)

4.- Την αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο µόνιµο πληθυσµό της χώρας (ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’), σύµφωνα µε την οποία ο πληθυσµός του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου ανέρχεται σε 10.922 κατοίκους.

5.- Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Ρήγα Φεραίου έχει τρεις (3) ∆ηµοτικές Ενότητες, µία (1) ∆ηµοτική Κοινότητα και εννέα (9) Τοπικές Κοινότητες.

6.- Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. (ΦΕΚ 2317/τ. Β΄/17-10 2011).

7.- Την από 31-8-2017 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Αποστόλου Ρομφαία του Στάμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Αποδεχόμαστε την από 31-8-2018 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Αποστόλου Ρομφαία του Στάμου για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους.

  2. Ορίζουµε τους παρακάτω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου, µε θητεία από 1-9-2018 έως και 31-8-2019, µεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες, όπως παρακάτω:

Α. Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ – Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Πρίντζο του Ιωάννη και του µεταβιβάζουµε :

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

I. Διοικητικών θεµάτων και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.

– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του.

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Φερών, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

την τέλεση των πολιτικών γάµων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του ∆ηµάρχου στη ∆ηµοτική Ενότητα Φερών.

– την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών.

– τη λειτουργία των ΚΕΠ.

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.

– τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια.

– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρµοδιοτήτων του.

– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου.

– τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

II. Την εποπτεία και ευθύνη Κοινωνικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα:

– θέµατα παρακολούθησης, σχεδιασµού, συντονισµού και εφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών.

– θέµατα εφαρµογής προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας.

– θέµατα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας.

III. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων Παιδείας – δια βίου Μάθησης και πολιτισμού.

Β. Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταύρο Χατζή του Αθανασίου και του µεταβιβάζουµε :

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

I. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραµµατισµού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων.

– εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών.

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κεραµιδίου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάµων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του ∆ηµάρχου στη ∆ηµοτική Ενότητα Κεραµιδίου.

– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρµοδιοτήτων του.

– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του.

– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου.

– τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

Γ. Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου του Θεοδώρου και του µεταβιβάζουµε :

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες :

I. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας & του Περιβάλλοντος

– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου.

– την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου – την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών µορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

– την ευθύνη των ∆ασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων

– τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρμοδιοτήτων του.

– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του.

– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου.

– Τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.

– Τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

Δ. Αντιδήµαρχο Διαχείρισης απορριμμάτων, του στόλου και του προσωπικού των απορριμματοφόρων, Ηλεκτροφωτισμού, Συγκοινωνιών, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιαννακό Ευάγγελο του Δημητρίου και του µεταβιβάζουµε :

I. Την εποπτεία και ευθύνη της Διαχείρισης απορριμμάτων, του στόλου και προσωπικού των απορριμματοφόρων του Δήμου Ρήγα Φεραίου .

– Αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο .

II. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού

– Μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του ∆ήµου.

II. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών

– εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης

και διαγράμμισης οδών.

– Συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους

εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµάρχου.

4. Τις αρµοδιότητες των Αντιδηµάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο ∆ήµαρχος.

5. Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την 1-9-2018.

6. Με την παρούσα παύει να ισχύουν οι προηγούμενες σχετικές αποφάσεις Δημάρχου.

7. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακός Ευάγγελος του Δημητρίου , που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Ο Δήµαρχος Ρήγα Φεραίου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

Για να δείτε την απόφαση δημάρχου πατηστε εδώ