Υποβολή πρότασης από το Δήμο Ρήγα Φεραίου για τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και ψηφιακής βάσης δεδομένων δικτύων και υποδομών ύδρευσης

Υποβολή πρότασης από το Δήμο Ρήγα Φεραίου για τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και ψηφιακής βάσης δεδομένων δικτύων και υποδομών ύδρευσης


Στην υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια κατάλληλου Λογισμικού- Πληροφοριακού Συστήματος και τη χρήση του για την διαχείριση και εποπτεία του δικτύου ύδρευσης αλλά και των καταναλωτών σε ολοκληρωμένο GIS περιβάλλον, το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την συλλογή, αποθήκευση και απεικόνιση των χαρτογραφικών δεδομένων. Το Πληροφοριακό σύστημα θα διαχειρίζεται την επιχειρησιακή παρακολούθηση της λειτουργίας των δικτύων και θα υποστηρίζει τις λήψεις αποφάσεων και θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με τα δεδομένα της βάσης του SCADA της υπηρεσίας εφόσον υπάρχουν.
Παράλληλα, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων και ψηφιοποίηση του δικτύου ύδρευσης, όπου απαιτείται (εξαιρώντας τα τμήματα που ήδη έχουν υλοποιηθεί) και ψηφιακή αποτύπωση σε χάρτη του συνόλου των υδρομέτρων, που διαχειρίζεται ο κάθε Δήμος.
Σκοπός είναι η χωρική κατανομή των καταναλωτών στον χάρτη με αυτόματη σύνδεση με το λογισμικό μηχανογράφησης της υπηρεσίας για την ανάλυση και αποτελεσματικότερη επεξεργασία όλης της πληροφορίας που σχετίζεται με τους καταναλωτές αλλά και του Υδατικού Ισοζυγίου σε επίπεδο πόλης. Η αποτύπωση μπορεί να γίνει είτε με τη μέθοδο της γεωκωδικοποίησης όπου αυτό είναι εφικτό, είτε με αποτύπωση στο πεδίο.
Τέλος, θα υλοποιηθούν εργασίες χαρτογράφησης που θα περιλαμβάνουν χαρτογραφική αποτύπωση με κάθε δυνατή δόκιμη μέθοδο, του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (αντλιοστάσια, δεξαμενές, γεωτρήσεις, θέσεις υδροληψίας, κ.λ.π.), όπου δεν έχει ήδη υλοποιηθεί, καθώς και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, με κάθε δόκιμη χαρτογραφική απεικόνιση.
Η παρούσα υπηρεσία, αναφέρεται στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου σε ότι αφορά το Χαρτογραφικό Υπόβαθρο και έχει ως κύριο στόχο τη λεπτομερή, σύγχρονη και ακριβή ηλεκτρονική καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, των αντλιοστασίων και γενικότερα των παροχών νερού (Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο).