Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κόμβος μεταξύ των οδών Φερών – Ηρώων Βελεστινιωτών Αλβανικού Έπους – Κών/νου Καραμαρλή στην περιοχή Κεφαλόβρυσου»

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου  «Κόμβος μεταξύ των οδών Φερών – Ηρώων Βελεστινιωτών Αλβανικού Έπους – Κών/νου Καραμαρλή στην περιοχή Κεφαλόβρυσου»


 

O ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΕΡΩΝ- ΗΡΩΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΙΩΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ-ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» ΑΔΑΜ: 17PROC002099905, CPV 45233120-6, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 8.289,42€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση rigas-feraios.gr.
  2. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, 8:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 2425 50228 / 226, FAX 24150 22870, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Λάβδας Λεωνίδας.
  3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 133,70 ευρώ.
  4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
  5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α 1΄ τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

 
Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ
Για να δείτε το ΤΕΥΔ (word) πατήστε εδώ
Για να δείτε τη μελέτη του κόμβου πατήστε εδώ
Για να δείτε τους όρους δημοπρασίας πατήστε εδώ
Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ