Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ»

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ»


Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ» ΑΔΑΜ: 18REQ003989160, CPV 45233120-6, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 74.280,00€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση rigas-feraios.gr.
  2. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, 8:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 2425350229 / 226, FAX 24150 22870, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Καραμπέρης Ευάγγελος.
  3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 197,80  ευρώ.
  4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
  5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α 1΄  τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  6. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
  7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤ.  ΝΑΣΙΚΑΣ

 
Για να δείτε την έγκριση όρων πατήστε εδώ
Για να δείτε την απόφαση ανάληψής υποχρέωσης όρων πατήστε εδώ
Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς  πατήστε εδώ
Για να δείτε την μελέτη με ΑΔΑΜ πατήστε εδώ
Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης  πατήστε εδώ
Για να δείτε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ