Προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου για το 2019

Προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου για το 2019


 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
00-10 Γήπεδα- Οικόπεδα 0,00
00-12 Μηχανήματα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ 50.000,00
00-13 Μεταφορικά μέσα 12.000,00
00-14 Λοιπός Εξοπλισμός 4.000,00
00-15 Τεχνικά 6.042.406,51
00-16 Μελέτες 5.000,00
00-18 Εγγύσης 3.000,00
00-25 Αναλώσιμα 89.700,00
00-54 Φόροι 1.614.593,26
00-55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 73.000,00
00-60 Αμοιβές προσωπικού 271.000,00
00-61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 118.800,00
00-62 Παροχές τρίτων 546.700,00
00-63 Φόροι-Τέλη 7.000,00
00-64 Διάφορα έξοδα 35.000,00
00-65 Τόκοι και συναφή έξοδα 38.000,00
00-81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 40.500,00
00-82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 345.753,26
  ΣΥΝΟΛΟ 9.296.453,03
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
00*31 Έσοδα από καταναλωτές 901.879,19
00-38 Χρηματικό υπόλοιπο 18.790,25
00-04 Κεφάλαιο 5.732.538,60
00-73 Πωλήσεις υπηρεσιών 844.000,00
00-74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 25.000,00
00-75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 150.000,00
00-54 Φόροι 1.614.593,26
00-55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 73.000,00
00-81-01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.000,00
00-82-01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  
  ΣΥΝΟΛΟ 9.361.801,30
   
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 65.348,27

 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ 2019
00-15 Τεχνικά
00-15-00-0019 Κατασκευή έργων αποχέτευσης 10.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0020 Σύστημα τηλεμετρίας
00-15-00-0021 Αγωγός Στεφανοβικείου
00-15-00-0022 Αντικατάσταση αγωγού αμιάντου στο Μ.Περιβολάκι
00-15-00-0023 Ηλεκτροδότηση γεώτρησης “Θυμαράκια Χλόης” 11.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0024 Κατασκευή αγωγού καθαρισμού 200μ στη νέα δεξαμενή
00-15-00-0025 Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Στεφανοβικείου στη θέση “Εικοσάρια” 0,00
00-15-00-0026 Σύνδεση νέας γεώτρησης με δεξαμενή Ριζομύλου
00-15-00-0027 Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Αερινού 0,00
00-15-00-0028 Αξιοποίηση γεώτρησης “Θυμαράκια Χλόης” 50.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0029 Αξιοποίηση γεώτρησης “Εικοσάρια” Στεφανοβικείου 18.310,13 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0030 Αξιοποίηση νέας γεώτρησης Κεραμιδίου 50.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0041 Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας γεώτρησης Κεραμιδίου με υδρευτική δεξαμενή Καμαρίου 20.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0042 Σύνδεση δεξαμενής Πλατάνου με νέα δεξαμενή Κεραμιδίου
00-15-00-0043 Σύνδεση παροχών ύδρευσης με νέο δίκτυο Κεραμιδίου
00-15-00-0044 Αξιοποίηση γεώτρησης Αερινού 10.057,78 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ
00-15-00-0045 Αρδευτικη Κερασιάς προς Κάπουρνα
00-15-00-0046 Υδρομάστευση Κερασιάς 0,00
00-15-00-0047 Αποκαταστάσεις ασφάλτου 20.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0048 Ηλεκτροδοτηση γεώτρησης Σαριγκιόλ 0,00
00-15-00-0049 Κατασκευή αγωγού για σκοπευτήριο Ριζομύλου 0,00
00-15-00-0050 Απομόνωση αγωγών αμιάντου Βελεστίνου 20.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0051 Κατασκευή συμπληρωματικού δικτύου αποχέτευσης στη θέση Ταμπάχανα 20.500,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0052 Αντικατάσταση γεώτρησης θέση Γκαβαρδίνα προς Καλαμάκι 70.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0053 Αξιοποίοηση Γεώτρησης θέση Μαργαρίτη 50.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0054 Αντικατάσταση πινάκων στη θέση Προσήλιο και Καράπουρνο 10.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
00-15-00-0055 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Αγίου Γεωργίου και Αερινού και αγωγών μεταφοράς 2.400.000,00 ΕΡΓΟ 2019 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
00-15-00-0056 Εκσυγχρονισμός Υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση 3.282.538,60 ΕΡΓΟ 2019 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Σύνολο Κ.Α 00-15 6.042.406,51