Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Για την Συντήρηση – Αποκατάσταση Υφισταμένων Οδών Δήμου Ρήγα Φεραίου, Έτους 2018΄΄

Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Για την Συντήρηση – Αποκατάσταση Υφισταμένων Οδών Δήμου Ρήγα Φεραίου, Έτους 2018΄΄

O ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Υφισταμένων Οδών Δήμου Ρήγα Φεραίου, Έτους 2018» ΑΔΑΜ: 19PROC004764243, CPV 45233120-6, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση rigas-feraios.gr.
  2. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, 8:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 2425 50229 / 226, FAX 24150 22870, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Καραμπέρης Ευάγγελος.
  3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 322,58 ευρώ.
  4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
  5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α 1΄ τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

 
Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ
Για να δείτε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ
Για να δείτε τη μελέτη της Αγροτικής Οδοποιίας πατήστε εδώ
Για να δείτε τους όρους δημοπρασίας πατήστε εδώ
Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ