Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων έτους 2019 (αποτυπώσεις – πασσαλώσεις)

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων έτους 2019  (αποτυπώσεις – πασσαλώσεις)


Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (Αποτυπώσεις – Πασσαλώσεις), Έτους 2019» ΑΔΑΜ: 19PROC004991363, CPV 71351810-4, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Εκπόνηση Μελετών.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση rigas-feraios.gr.
Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, 8:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 2425 50229 / 226, FAX 24150 22870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καραμπέρης Ευάγγελος.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α 1΄ τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

 
Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης  πατήστε εδώ
Για να δείτε το ΤΕΥΔ σε pdf πατήστε εδώ  ,   ΤΕΥΔ σε doc πατήστε εδώ
Για να δείτε τη μελέτη της Σύνταξης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, Έτους 2019,
(Αποτυπώσεις – Πασσαλώσεις) εδώ
Για να δείτε τους όρους δημοπρασίας πατήστε εδώ
Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ