Συνοπτικός διαγωνισμός "Επισκευή, συντήρηση σχολικών αύλειων χώρων Δήμου Ρήγα Φεραίου"

Συνοπτικός διαγωνισμός "Επισκευή, συντήρηση σχολικών αύλειων χώρων Δήμου Ρήγα Φεραίου"


Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» ΑΔΑΜ: 19PROC005134249, CPV 37415000-0 Αθλητικός Εξοπλισμός 31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 47,500,00€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟIKOΔOMIKA.
1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση rigasferaios.gr.
2. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, 8:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 2425 50228 / 226, FAX 2415022870, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Λάβδας Λεωνίδας.
3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 766,12 ευρώ.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α 1΄ τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

 
Για να δείτε το Παράρτημα Γ – ΤΕΥΔ πατήστε εδώ
Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ
Για να δείτε τη  διακήρυξη πατήστε εδώ